Strona glowna

Dostarczamy:

* wagi taśmowe w wykonaniu standardowym,
* wagi taśmowe porcjujące i dozujące,
* wagi zbiornikowe - w tym porcjujące i dozujące,
* wagi pomostowe,
* wagi przepływowe,
* wagi do węzłów betoniarskich - dozujące
* wagi dozujące ciecze (woda, lepik itp.)
* wagi na specjalne zamówienie Klienta.

Wagi przeznaczone do ważenia:

* węgla
* miału węglowego
* cementu
* wapna
* gipsu
* klinkieru
* żużlu
* wody
* biomasy
* stearyny, itp...

 

OPROGRAMOWANIE

Zastosowanie do budowy części elektronicznej wag nowoczesnych podzespołów elektronicznych pozwoliło na opracowanie systemu, który pozwala na sprzężenie elektroniki wagi z systemem komputerowym. Układ taki umożliwia zdalne sterowanie wagą jak również monitorowanie w sposób ciągły jej parametrów pracy. Cechy te wykorzystano z powodzeniem do budowy systemów informatycznych, których mała próbka jest opisana w dalszej części dokumentu. Jako bezpośredni producent wag elektronicznych, mamy opracowane własne protokoły komunikacji elektroniki wag z systemem komputerowym. Jesteśmy w stanie modyfikować oprogramowanie elektroniki wagi tak aby zadowolić nawet najbardziej wymagającego klienta. ścisła współpraca naszych programistów z odbiorcami oprogramowania pozwala na precyzyjne budowanie systemu użytkowego wpełni dostosowanego do stawianych wymagań.

Oferujemy oprogramowanie przeznaczone do monitorowania procesu załadunku wagonów lub ciężarówek.

Dysponujemy oprogramowaniem przeznaczonym do monitorowania pracy młynów w cementowni oraz ewentualnie sterowanie zadajnikami poszczególnych składników do produkcji cementu.

Dysponjemy oprogramowaniem przeznaczonym do wizualizacji procesu zasypu kotłów w ciepłowni.

Oferujemy program przeznaczony do monitorowania pracy poszczególnych zasypów kotłów w elektrowni oraz sterowaniem pracą wagoprzenośnika biomasy.

 

Oprogramowanie przeznaczone do monitorowania procesu załadunku wagonów lub ciężarówek, pozwala na definiowanie składów wagonów z wyszczególnieniem ich stanu technicznego. Pozwala to na określenie, które wagony mają zostać pominięte w trakcie realizacji załadunku oraz jaka ilość produktu ma zostać załadowana. Start załadunku jest realizowany przez operatora, natomiast wyłączenie następuje automatycznie po skończeniu załadunku wagonu. W każdej chwili operator może przerwać załadunek i przejść do załadowania kolejnego wagonu, po czym powrócić do przerwanego załadunku. System komputerowy w tym przypadku wyliczy ilość produktu o jaką musi zostać uzupełniony wagon. O obliczeniu wartości system przeprogramuje elektronikę wagi tak aby zasypać do wagonu pozostałą część materiału.

KORZYśCI ZE STOSOWANIA OPROGRAMOWANIA

Program umożliwia automatyczną rejestrację zasypanego do poszczególnych wagonów produktu. Zebrane w ten sposób dane można zestawiać we wszelkiego rodzaju raportach np:

  • Zawiadomienie o podstawionych wagonach,
  • Załącznik do listu przewozowego,
  • Dokument zrzutu masy z taśmy (przy zmianie ładowanego asortymentu),
  • Kwit wagowy załadunku auta,
  • Raport z tarowania wagi,
  • Raport z załadunku wagonów,

Inne wykonane na indywidualne życzenie Klienta.

Program CementMX 2003 jest przeznaczony do monitorowania pracy młynów w cementowni oraz ewentualnie sterowanie zadajnikami poszczególnych składników do produkcji cementu.Główna zakładka okna aplikacji pozwala na monitorowanie pracy poszczególnych zespołów młynów w cementowni z wyszczególnieniem pracy poszczególnych zadajników składników do produkcji cementu. System może pracować w trybie wagi wiodącej co pozwala sterować wydajnością pozostałych wag w celu utrzymania prawidłowego składu mieszanki. Każda z trzech wag składających się na młyn jest wyposażona w trzy liczniki: sumaryczny - pokazujący ilość zasypanego paliwa do wskazanego kotła, zmianowy - wyświetlający wartość zasypanego paliwa od początku danej zmiany, pomocniczy - licznik, który może zostać skasowany w dowolnym momencie pozwalając na odczyt ilości paliwa zasypanego w wybranym przedziale czasu. Pozostałe zakładki pozwalają oglądać wykres wydajności chwilowej wagi oraz przeglądać dane historii naważania poszczególnych kotłów.

Wagi przemysłowe:

Legalizacja
Wzorcowanie
Serwis
Certyfikaty
Oprogramowanie
Targi SyMas 2011 Kraków

NOWOŚĆ detektor prędkości NOWOŚĆ detektor metali

Folder PDF: